۱

previous pauseresume next

مشارکت مردمی

مسول واحد:خانم  مریم انگوری      معرفی وظایف     - بررسی و برنامه ریزی برای اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه        و اجرای خط مشی ها در قالب سیاستهای وزارتخانه    - هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در اجرای طرحها      و برنامه های مورد نیاز در زمینه مربوطه،شرکت در شورای        بهداشتی استان وشهرستان در ارتباط با جلب مشارکت جامعه        برای ارتقا سطح سلامت جامعه     - -هماهنگی با سایر سازمان ها ،ادارات ،نهاد ها  بمنظور برنامه       ریزی در پیشبرد اهداف برنامه جلب مشارکت جامعه    - -جمع اوری  گزارش فعالیتهای برنامه در سطح شهرستان و ارسال به موقع ان به استان   - -تشکیل جلسات اموزشی در زمینه پیشبرد اهداف برنامه و فرمهای جلب مشارکت جامعه    - -برنامه ریزی و اجرای مراسم روز جهانی داوطلب     - تهیه مطالب اموزشی و مقالات در زمینه مسائل بهداشتی مورد نیاز رابطین     - -نظارت بر اجرای صحیح برنامه رابطین در مراکز شهری و روستایی     - تلاش در جهت گسترش برنامه رابطین  و راه اندازی مراکز جدید در خصوص برنامه رابطین بهداشتی     - -تشکیل کارگاه اموزشی و باز اموزی شیوه های نوین    - -هماهنگی و برنامه ریزی جهت بازدیدهای علمی ،زیارتی ،فرهنگی و اردوهای درون شهری  ودرون استانی    - -تدوین برنامه اجرایی عملیاتی واحد در ابتدای هر سال   - -اموزش نیروهای جدید الورود به سیستم جهت همکاری در برنامه مشارکت  -نظارت بر برگزاری کمیته رابطین بهداشتی در مراکز و برگزاری کلاسهای اموزشی رابطینجمعیت کل مراکز شهری۲۰۳۵۹جمعیت کل مناطق روستایی۲۰۲۲۶خانوار کل مراکز شهری۵۴۰۲خانوار کل مناطق روستایی۴۶۴۰جمعیت شهری تحت پوشش رابطین۱۶۴۶۸جمعیت روستایی تحت پوشش رابطین۱۶۴۲۹خانوار شهری تحت پوشش رابطین۴۳۷۱خانوار روستایی تحت پوشش رابطین۳۹۴۱تعداد روستای اصلی مجری برنامه رابطین۲۴تعداد روستای قمر مجری برنامه رابطین۱۵تعداد رابط بهداشت روستایی۱۷۳تعداد رابط بهداشت شهری۲۶۵تعداد رابط تخصصی۸تعداد رابط مربی۲تعداد رابط عشایر۱۳