۱

previous pauseresume next

روز جهانی ماما

نظر به اهمیت ارتقاء سلامت مادران باردار وسلامت بانوان ایرانی به مناسبت روز جهانی ماما پایگاه سلامت زنان ومادران باردار در شبکه بهداشت ودرمان فریدونشهر برپا شد در این  پایگاه :- مشاوره قبل از بارداری ،مراقبت بارداری ،آموزش روش خود آزمایی برست ومعاینات دوره ای زنان ،ارائه پمفلت های آموزشی در این خصوص انجام شد .