۱

previous pauseresume next

روابط عمومی

مسول روابط عمومی:مجتبی حسامی  ۱. برگزاری جشن ها و یا مراسمات شهادت ۲. اجرای دستورالعملهای مربوط به طرح انطباق اداری و امر بهمعروف و نهی از منکر ۳. برگزاری اردوها ۴. تنظیم و تهیه و نصب تراکتها و پوسترهای فرهنگی ۵. تعامل با ادارات جهت بعضی از مراسم ها