۱

previous pauseresume next

بهداشت مدارس

مسول واحد:خانم رحیمی واحد بهداشت مدارس : ضرورت وجودی و فلسفه بهداشت مدارس ناشی از این واقعیت است که دانش آموزان که اکثریت عظیمی از جمعیت را تشکیل می دهند به دلیل کامل نشدن  مهارتها   و شرایط سنی آسیب پذیر در معرض ابتلا به بیماریهای واگیر و غیر واگیر ، سوانح و حوادث ، خشونت ، سوء مصرف مواد ،تغذیه نامناسب ،و ... می  باشند بنابرین نیاز به توجه و تامین بهداشت و سلامت دارند که این امر در ارتقاء سطح بهداشت جامعه نقش اساسی خواهد داشت بنابرین متولیان بهداشت مدارس در این وظیفه مهم سهیم می باشند. و بر عهده ایشان است تا بتوانند با تشخیص سریع نقایص جسمی و روانی دانش آموزان را درمان نمایند پس سرمایه گذاری جوامع در امر سلامت و آموزش دانش آموزان امری زیر بنایی تلقی می گردد. در این راستا واحد بهداشت مدارس که یکی از واحدهای زیر مجموعه مرکز بهداشت شهرستان فریدونشهر است با تعداد ۱۲۲مدرسه تحت پوشش و اشتغال یک کارشناس بهداشت عمومی به عنوان کارشناس بهداشت مدارس وظایف زیر را در جهت ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی دانش آموزان تحت پوشش ،انجام می دهد : ۱- برنامه ریزی وهمکاری جهت اجرای مناسب برنامه های بهداشتی در مدارس تحت پوشش ۲- برنامه ریزی و همکاری جهت انجام معاینات دانش آموزان اول ابتدایی ، اول راهنمایی و اول دبیرستان بر اساس شناسنامه سلامت و پیگیری دانش آموزان دارای اختلال۳-  برنامه ریزی و همکاری جهت انجام معاینات دانشجویان ترم اول دانشگاه بر اساس شناسنامه سلامت دانشجو ۴- برنامه ریزی جهت انجام معاینات طلاب سال اول حوزه علمیه بر اساس شناسنامه سلامت۵- انجام بازدیدهای گروهی ، انفرادی از مراکز، خانه های بهداشت و مدارس تحت پوشش و تکمیل چک لیستها مربوطه و ارسال فیدبک بازدید ۶- برنامه ریزی و همکاری جهت آموزش گروه های هدف در مدارس ( دانش آموزان ، اولیاء دانش آموزان و اولیاء مدارس )۷- بر نامه ریزی برای اوقات فراغت دانش آموزان ۸- برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای مختلف در مدارس ۹- برنامه ریزی ،هماهنگی و همکاری با آموزش و پرورش و واحدهای ستادی مرتبط جهت انجام بازدیدهای مشترک از مدارس ۱۰- جلب  مشارکت دانش آموزان و اولیاء مدرسه در اجرای برنامه های بهداشتی در مدارس در قالب بهداشتیاران و رابط معلم ۱۱-  برنامه ریزی و همکاری در مناسبتهای مختلف سال جهت آموزش و اجرا در مدارس ۱۲- هماهنگی جهت انجام خدمات دندانپزشکی دانش آموزان با همکاری واحد بهداشت دهان و دندان ۱۳- نظارت بر تکمیل پرونده بهداشتی مدارس و رفع نواقص آن ۱۴- برنامه ریزی و اجرای آموزش رفتارهای مخاطره آمیز در قالب طرح بسیج سلامت دانش آموزان با همکاری آموزش و پرورش و سایر ارگانهای درگیر در طرح ۱۵- آموزش و توجیه نیروهای جدید الورود به سیستم در رابطه با فعالیتهای بهداشت مدارس۱۶- ارسال پمفلت ،پوستر وتراکت با عنوانهای مختلف بهداشتی جهت توزیع در بین دانش آموزان۱۷- برنامه ریزی و پیگیری تکمیل واکسینایون دانش آموزان ورودی اول ابتدایی و توام دانش آموزان ورودی اول دبیرستان ۱۸- پیگیری حوادث و بیماریهای واگیر در مدارس و ارائه راه مناسب جهت رفع مشکل ۱۹- برنامه ریزی و تشکیل کمیته فنی بهداشت مدارس با حضور مسئولین آموزش و پرورش و مرکز بهداشت شهرستان۲۰- برنامه ریزی و تشکیل جلسات هماهنگی با پرسنل محیطی در گیر در مدارس ۲۱- پیگیری و برنامه ریزی غربالگری دانش آموزان از نظر پدیکلوز بر اساس دستور العمل مربوطه و توزیع شامپو پرمترین در بین دانش آموزان مبتلا۲۲- باز آموزی و آموزش پرسنل مراکز بهداشتی  - درمانی ، بهورزان و معلمین رابط بهداشتی ۲۳- برنامه ریزی جهت جلب مشارکت اولیاء پزشک و پیراپزشک دانش آموزان در ارائه خدمات درمانی ، آموزشی و حمایتی۲۴- تهیه شاخصهای مرتبط با واحد و ارائه گزارش کار به صورت فصلی به مسئولین ذیربط۲۵- ارزشیابی فعالیتهای بهداشت مدارس در طی هر سال و مقایسه برنامه با سالهای قبل ۲۶- بررسی و تجزیه و تحلیل فرمهای آماری فعالیتهای بهداشت مدارس و ارسال نتایج آمار مذکور به مقامات ذیربط۲۷- شرکت در جلسات و کمیته های مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی در زمینه بهداشت مدارس ۲۸- پیش بینی و تهیه برنامه اجرایی – عملیاتی واحد بهداشت مدارس با توجه به سیاستهای استانی و نقاط ضعف و قوت برنامه در سطح شهرستان ۳۰- اطلاع رسانی خدمات انجام شده در زمینه های مختلف فعالیتهای بهداشت مدارس