۱

previous pauseresume next

بهداشت دهان و دندان

مسول واحد :خانم رستمی         معرفی واحد بهداشت دهان و دندان        واحد بهداشت دهان و دندان با ۷ یونیت فعال در ۳ مرکز بهداشتی درمانی شهری و       ۲ مرکز بهداشتی درمانی روستایی و با همکاری دندانپزشکان و نیروهای بهداشتی       شاغل در مراکز و خانه های بهداشت مشغول انجام وظیفه می باشد.       * تعداد واحد های دندانپزشکی تحت پوشش ۵ واحد (۲ فعال، ۲ نیمه فعال، ۱ غیر فعال)       * درصد پوشش نیرو در واحدهای دندانپزشکی ۶۰%       * درصد پوشش کنترل عفونت در واحدهای دندانپزشکی ۹۵%       * وضعیت فضای فیزیکی واحدهای دندانپزشکی موجود          (بیمارستان، قلعه سرخ، خمسلو مطلوب -     مصیر و شهدا تقریبا مطلوب)       * تعداد یونیت های فرسوده و قدیمی ۲ عدد       * اجرای طرح نظام پرداخت مبنی بر عملکرد (تمام واحدهای دندانپزشکی تحت پوشش)  برنامه کشوری سلامت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی      * درصد دانش آموزان معاینه شده (۲۰% )      * درصد پوسیدگی دندان در دانش آموزان ( ۸۵% )      * درصد ترمیم دندان های پوسیده ( ۵% )      * درصد انجام خدمات پیشگیری از پوسیدگی (دهانشویه سدیم فلوراید ۶۰% -  فیشورسیلانت تراپی ۸% )       *آموزش بهداشت دهان و دندان در مدارس (نیاز به فعالیت بیشتر). طرح سلامت دهان و دندان مهد کودکها       * تعداد مهد کودک های تحت پوشش ۵ واحد       * درصد وجود وسایل کمک آموزشی در مهد کودک تقریبا"  (۸۰ % )      * انجام خدمات آمورش بهداشت دهان و دندان در مهد کودکها (نیاز به فعالیت بیشتر).      * انجام نظارت و پایش از محل اجرای طرح در مهد کودکها (نیاز به فعالیت بیشتر).      * انجام درست پیشگیری از پوسیدگی در مهد کودکها (نیاز به فعالیت بیشتر). طرح ادغام (همکاری سطح ۱ ارائه خدمات با واحد بهداشت دهان و دندان)         خدمات مراقبتی گروههای هدف و ارجاع  ( تقریبا" ۸۵% )         آموزش گروههای هدف و سایر ( در حد انتظار )         اجرای طرح فلوراید تراپی با ژل در خانه های بهداشت