۱

previous pauseresume next

بهبود تغذیه

واحد تغذیه مسول واحد: خانم مریم انگوری معرفي واحد:در شهرستان فریدونشهر برنامه های تغذیه در بخش بهداشت در قالبواحد بهداشت خانواده در سال ۱۳۷۴ با حضور یک کارشناس تغذیه در بخش بهداشت شروع شد ودر حال حاضر نیز واحد بهبود تغذیه جامعه با یک نیرو اداره میگردد.در سال ۱۳۸۳کارشناس تغذیه از بهداشت خانواده جدا شد و در واحدی مستقل بنام  واحد بهبود تغذیه  مشغول بکار شد .جامعه ما در يك گذر شتابزده تغذيه اي به سرعت به طرف يك مشكلمضاعف پيش مي رود ، از يك طرف سوء‌تغذيه پروتئين انرژي و كمبود ريز مغذي ها در سهمبزرگی از جمعيت كشور مشاهده مي شود و از طرف ديگر نشانه هاي هشدار دهنده اي از گسترشبيماري هاي متابوليك از جمله بيماري هاي قلبي عروقي ، ‌ديابت ،‌ چاقي و انواعسرطان ها ديده مي شود كه يكي از دلايل عمده آن تغيير الگوي مصرف غذاست كه این مهمبه عوامل متعددی از جمله فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه ، دسترسی فیزیکی به موادغذایی ، میزا ن و نحوه حمایت از اقشار آسیب پذیر برمی گردد .با توجه به مباحث فوق و فراگير بودن خدمات ارائه شده در بخشبهداشت ، ‌واحد بهبود تغذيه جامعه بر آن است تا به منظور کاهش سوء تغذیه کودکان ،کاهش شیوع تولد نوزادان کم وزن ، کاهش شیوع کمبود ریز مغذی ها و بیماری های غیرواگیر در جامعه ، از طریق اصلاح شیوه زندگی و طراحی و اجرای مداخلات آموزشی اجرایی، وضعیت تغذیه جامعه را بهبود بخشد . برنامه ریزی برای تعیین وضعیت دسترسی فیزیکی اقشا ر جامعهبه گروههای اصلی غذایی در فصول مختلف سالهماهنگی در سیاستگذاریهای تامین دسترسی فیزیکی به غذادرحوزه های تولیدوتوزیع موادغذایی  در سطح شهرستان پایش رونددسترسی فیزیکی به غذا در سطح شهرستان تدوین برنامه های کوتاه مدت حمایتی برای :مادران باردار وشیرده ، کودکان زیر ۶سال و دانش آموزانتدوین برنامه های کوتاه مدت حمایتی برای :درمواقع بحران ( سیل، زلزله ،...تدوین برنامه های بلند مدت حمایتی برای:شرایط خشکسالی ، جنگ و...حمایت از خانوارهای دچار سوءتغذیه وفقرمالی شدیدتدوین برنامه های اجرایی توانمندسازی اقشار آسیب پذیر(طرحهای درآمد زایی و اشتغال زایی)تعیین راهکارهای ایجادهماهنگی وحمایت بخشهای دولتی از خیریهها وسازمانهای غیردولتی آموزش وفرهنگ سازی :شناسایی فرهنگ و رفتارهای غذایی جامعهتدوین برنامه آموزشی برای کارکنان بهداشتی درمانی ، کارکنانبین بخشی ،دانش آموزان ومعلمین .تدوین برنامه آموزش همگانیایجادهماهنگی با ارگانهایی که درآموزش و ارتقاء آگاهی هایتغذیه ای جامعه نقش دارند.جلب همکاری صدا وسیما برای تولید وپخش برنامه های آموزشیتغذیه ارتقاء مشارکت آموزشی زنان در سطح شهروروستا به عنوان گروههدف ویژه  برنامه های درون بخشی تغذیه مطالعات اپيد ميولوژيك وطراحيمداخلاتبهبود رشدوتغذیه کودکان تغذیه جوانان ودانش آموزان مدارستغذیه مادران بارداروشیردهتغذیه سالمندانکنترل کمبودریزمغذیهاتغذیه دربیماریهای مزمن مرتبط با تغذیه ( بیماریهای قلبیوعروقی ، دیابت، ..) تغذیه دربیمارستانتغذیه در مراکزجمعی ( رستورانهای ادارات، پادگانها،شبانهروزی ها ،زندان ها، دانشگاهها و مهدکودکها،..) وظایف کارشناس تغذیه- درون بخشانجام تحقيقات و تعئين وضعيت موجود و طراحي مداخلهتقویت برنامه پایش رشد کودکتدوین برنامه آموزش پزشکان وسایررده های بهداشتی درمانی در زمینهتغذیه ورشد کودکدرگیر نمودن پزشکان بخش خصوصی درپایش رشدکودک واستفادهازکارت رشداجرای برنامه مشارکتی کاهش سوءتغذیه کودکان درسطح استاناجرای طرح حمایتی کودکان مادران وساير گروههاي اسيبپذيرنیازمندمبتلا به سوءتغذیه فعال نمودن واحدهای مشاوره تغذیه درمراکزبهداشتی درمانیتشکیل کمیته ها وپیگیری روند اجرای برنامه پایش سالیانه یدادرار دانش آموزانکنترل میزان ید نمکهای مصرفی شهرستان با پیگیری پایش نمکهادرسطوح توزیع ومصرفآموزش وبازآموزی کارکنان بخش های مرتبط در زمینه نظارت براجرای صحیح برنامه های مکمل یاری (تدارک بموقع مکملها ،تدوین برنامه های آموزشی کارکنان وآموزشهای همگانی ، پایش روندمصرف وارتقاء آنو..)اجرای برنامه آهن یاری وآموزش تغذیه در دبیرستانهای دخترانهدرسطح شهرستان هدایت برنامه های آموزشی تغذیه دردیابت وساير بيماريهايمرتبط برنامه ریزی برای بهبود تغذیه در مراکز جمعی (مهد کودکها ،ادارات، زندانها ، دانشگاه و..) ازطریق برگزاری نشت ها وهمایش های علمی وتوجیهیبرای مدیران مراکزتغذیه جمعی ، تدوین دستورالعمل هاوبرگزاری دوره های  آموزشیموردنیاز)مديريت برنامه اموزشي كاراموزي و كارورزي دانشجويان رشته هايمختلف پزشكي در فيلد تغذيه جامعه