۱

previous pauseresume next

اتاق عمل

 مسول واحد :آقای سیف الله اصلانی  ۱-دریافت دستور و برنامهکار از سرپرست مربوطه۲-آماده نمودن اتاق عمل ازنظر تجهیزات و وسایل و دستگاههای مورد نیاز قبل از شروع عمل وارائه گزارش موارد ناکافی- کمبود ها و نقائصبه مسول اتاق عمل۳- اطمینان از استریل بودنوسایل جراحی و کنترل اتاق عمل از نظر شرایط فیزیکی و محیطی۴-انجام مراقبت های پرستاریقبل از عمل جراحی باتوجه به شرح وظایف کاردان اتاق عمل وبیهوشی نظیر(کنترل نام بیمار باپرونده لیست عمل ودستبند بیمار-کنترل علایم حیاتی-چک راه وریدی-توجه به کامل بودن مدارک پزشکی طبق دستور العملمدیریتی و....)۵-انجام مراقبت های پرستاریحین و بعد عمل نظیر (مانیتورینگ-کنترل راه هوایی- حفظ پوشش و رعایت حریمبیمارو...)۶-شرکت در برنامه هایآموزشی –همکاری درانجام عملیات قلبی تنفسی –مشارکت در برنامه شستشویاتاق عمل۷-گزارش کلی اقدامات انجامشده و موارد ثبتی در اتاق عمل و ریکاوری