۱

previous pauseresume next

آموزش بهورزی

آموزشگاه بهورزی مسول واحد:خانم فرزانه خادمی بسمه تعالی مرکز آموزش بهورزی و آموزش باز آموزی  تیم سلامت کارکنان فریدونشهر با هماهنگی مسئولینمحترم استان در حوزه معاونت بهداشتی و هماهنگی و همکاری کلیه کارشناسان مرکزبهداشت شهرستان در آبان ماه ۱۳۶۷ با حضور یک نفر مدیر و یک نفر مربی کهدوره ی مربیگری را در مرکز آموزش بهورزی استان گذرانده بودند با حضور نمایندهفریدن و فریدونشهر، امام جمعه،  فرماندار،مسئولین ادارات و مدیریت شبکه افتتاح و راه اندازی شد. با فعالیت همه جانبه مدیر، مربی و مسئول طرح و گسترش در روستاها نیرویابی به عمل آمد که باتوجه به شرایط جوی هماهنگی منطقه به خصوص دهستان پیشکوه وپشتکوه وچشمه لنگان تعداد۷ نفر جهت شروع دوره اول با حضور نمایندهاستان وهسته گزینش پس از مصاحبه و گزینش با مدرک تحصیلی پنجم ابتداییپذیرفته شدند و اولین دوره بهورزی در سال ۱۳۶۷ شروع شد. دوره دوم ۶ ماه بعد از دوره اول در سال ۱۳۶۸ با تعداد ۷ نفر دانشآموز دختر،  دوره سوم سال ۱۳۷۰ با ۱۱نفر دانش آموز دختر، دوره چهارم در سال ۱۳۷۲با ۵ نفر دانش‌آموزمرد، پس از آن هر سال یک دوره به صورت دورهپنجم با ۷ نفر دانش آموز دختر، دوره ششم با سه نفردانش آموزدختر، دوره هفتم با ۷ نفر دانش‌آموز دختر با تحصیلات پنجم و سیکل، دورههشتم با ۱۰ نفر و دوره نهم با ۹ نفر دانش آموز مرد وبا تحصیلات دیپلم که جمعاتا کنون ۹ دوره دانش آموز بهورزی و۳ دوره مامای محلی و۲ دوره مامای روستایی و یک دوره بهورز ماما را تعلیم وتربیت نموده استو در حال حاضر با داشتن یک نفر مدیر مرکز آموزشی و چهار نفر مربی پاره وقت مشغولانجام وظیفه می باشد .این مرکز علاوه بر آموزش وتربیت بهورزان در برنامه ریزی ذیل نیز تاکنون اهتمام داشته است:- آموزش و تربیتماماهای روستایی  - آموزش و تربیتماماهای محلی  - آموزش و تربیت بهورزماما جهت مناطق پشتکوهشهرستان  - برنامه ریزی اجرا وپایش کلیه برنامه بازآموزیبهورزان شاغل وماماهای روستایی بهورز ماما - همکاری در برنامه ریزی اجرایی و پایش دوره های باز آموزی کاردانان  - همکاری در برنامه ریزی اجرا وپایش آموزشهای بدوخدمت پزشکان  کاردانان و کارشناسان مراکزبهداشتی درمانی - همکاری وبرنامه ریزی جهت نظارت وپایش از خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی (گروهی – انفرادی )- برنامه ریزی وتنظیم طرح دزس کلی وروزانه دروسبهورزی در مراحل آموزش وباز آموری - برنامه ریزی واجرای برنامه های نیاز سنجی درحیطه  شناختی وعملکردی بهورزان شاغل - برنامه ریزی اجرا وپایش امور فنی اداری مرکزآموزش بهورزی - همکاری ومشارکت در برنامه های ادغام-همکاری در برنامه های متفرقه- همکاری در برنامه های متفرقهمرکز آموزش بهورزی در نظام شبکه های بهداشتی درمانی جایگاه ویژه ومهمدارد که خدمات این مرکز در چهار بعد قابل بحث می باشد -         آموزش وتربیت دانش آموز بهورز -         آموزش های ضمن خدمت جهت بهورزان شاغل –کاردانان – پزشکان -         نظارت وپایش از مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی وخانه های بهداشت-         امور متفرقه